Ποιοι κριτικοί; Οι περισσότεροι που κάνουν κριτική στο ελληνικό τραγούδι σήμερα δεν έχουν καμία σχέση με τη μουσική.
Αννα Βισση
Όπως και οι
περισσότεροι που
κάνουν μουσική!